top of page
Search
  • Writer's pictureNemanja Šikman

K O N K U R S

Po uzoru na Fondaciju „Prof. dr Mirko Vasiljević“ Beograd, advokat Nemanja Šikman raspisuje

KONKURS ZA NAGRADU

STUDENTU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

SA SOCIJALNIM POTREBAMA

KOJI REDOVNO ISPUNJAVA SVOJE STATUTARNE OBAVEZE


Fond za nagradu iznosi 3.000,00 KM i po pravilu se dodjeljuju tri nagrade od 1.000,00 KM studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, a izuzetno i više.


Konkurs traje do 31. decembra 2021. godine.


U slučaju da više kandidata ispunjava uslove konkursa, prednost imaju oni kandidati koji imaju najniža primanja po članu domaćinstva.


USLOVI:

1. da se student nalazi u stanju socijalne potrebe,

2. da student redovno ispunjava svoje statutarne obaveze na fakultetu,

3. da se student moralno obaveže na ostanak u otadžbini (smatra se da je ovaj uslov ispunjen samom prijavom na konkurs).


POTREBNA DOKUMENTACIJA:

1. prijava sa kratkom biografijom, adresom stanovanja, brojem telefona i ličnim brojem;

2. skenirana lična karta;

3. skenirana potvrda Fakulteta o položenim ispitima sa prosečnom ocjenom;

4. izjava o broju članova uže porodice i njihovom zanimanju,

5. izjava posjedovanju nekretnina kandidata i članova njegove uže porodice (roditelja, braće i sestara);

6. skenirana potvrda o visini posljednje isplaćene zarade roditelja i članova uže porodice, ovjerena od strane privrednog društva ili ustanove u kojoj je roditelj zaposlen (za nezaposlene potvrda Zavoda za zapošljavanje);

7. izjava o ostalim primanjima kandidata i članova uže porodice potpisana od strane kandidata, uz preuzimanje pune moralne i materijalne odgovornosti (obavezna i ako nema dodatnih primanja).


Prijave na konkurs uz skeniranu dokumentaciju dostavljaju se isključivo putem mejla nemanja.sikman@advokatsikman.com.


U slučaju izbora kandidata, originalna dokumentacija biće zatražena na uvid.85 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page